Betaling

De betaling van je bestelling wordt veilig verwerkt.

De beveiliging en bewaring van de gegevens van de elektronische betaling gebeurt door het gerenommeerde bedrijf Stripe. Zij zijn dan ook verantwoordelijk voor eventuele misbruiken en problemen met uw betaling. Stripe is een uiterst betrouwbaar bedrijf met een onberispelijke staat van dienst. Zij hebben bijzonder uitgebreide procedures rond beveiliging en veiligheid. Daardoor garanderen zij een snelle en veilige betaling.

Alle betalingen zijn voor onze klanten gratis.

In principe verzenden we je bestelling pas na ontvangst van je betaling op onze rekening. Onze klantenservice kan hiervan uitzonderlijk afwijken.

Verzending

We verzenden je bestelling zo snel mogelijk.

We kunnen je bestelling sturen naar België en Nederland. We leveren ook naar een aantal andere Europese landen, maar wel steeds onder voorbehoud van aanvaarding van de bestelling door ons. De producten worden opgestuurd naar het verzendingsadres dat je opgeeft bij het bestellen (thuisadres of ander adres).

Onze producten worden aangeboden volgens de normen van de Belgische en Europese wetgeving. Hoewel we de grootste zorgvuldigheid in acht nemen en proberen rekening te houden met alle lokale wetgevingen van alle landen waarnaar we verzenden, is de koper verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving.

Wij leveren nooit buiten de Europese Unie. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor zendingen buiten de EU. Het transport en de eventuele bijkomende kosten kunnen nooit verhaald worden op Pachandelle.

Door het aanvaarden van het pakket, ga je er mee akkoord dat de bestelling in goede orde is aangekomen. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan Pachandelle. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant zodra hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Pachandelle was geboden.

Bij een probleem met de levering van je bestelling contacteer je ons best zo snel mogelijk (gsm +32 486 47 90 26 of e-mail info@pachandelle.be). Wij proberen immers steeds een goede oplossing te vinden voor elk mogelijk probleem met de levering van je bestelling.
De op de website aangegeven levertijden gelden slechts als indicatie en niet als bindende termijn. Wij stellen alles in het werk om de aangegeven levertijd te respecteren. Goederen die onmiddellijk beschikbaar zijn, kunnen na afspraak afgehaald worden. Indien de goederen niet beschikbaar zijn, worden deze bij de leverancier besteld van zodra wij de betaling ontvangen hebben. De leveringstermijn is doorgaans 7 werkdagen, werden de bestelde goederen niet binnen de 30 dagen geleverd, dan kan de overeenkomst als ontbonden worden beschouwd. In dat geval zullen wij de eventueel ontvangen betaling binnen de 7 dagen terugbetalen.

Verzendingskosten: er wordt een deelname in verzendingskosten gevraagd. Deze verzendkosten kunnen gratis zijn vanaf een bepaald minimum bestelbedrag.

Je kopersbeschreming (herroepingsrecht)

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Pachandelle.

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst in geval van levering van diensten, of, in geval van verkoopovereenkomsten, na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Voor overeenkomsten waarbij de klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd gaat de termijn van 14 kalenderdagen in na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Voor overeenkomsten betreffende de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen gaat de termijn van 14 kalenderdagen in na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.

Voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode ten slotte gaat de termijn van 14 kalenderdagen in na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.".

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Pachandelle via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen per post aan Pachandelle, Koning Leopold III laan 30, 9080 Lochristi. De klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping (Bijlage I), maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Pachandelle heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Pachandelle.  De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Pachandelle zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Volgende producten kunnen niet ingeruild of teruggenomen worden : einde reeksen/solden, gratis stalen en geschenken.

Als de klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Pachandelle alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Pachandelle op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Pachandelle wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door Pachandelle geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Pachandelle betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant, en mits de klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd;
 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Pachandelle geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;
 • overeenkomsten waarbij de klant Pachandelle specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
 • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
 • overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
 • de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);
 • de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

Voor vragen of informatie voor, tijdens en na het plaatsen van je bestelling kan je Pachandelle steeds contacteren. Wij verbinden ons ertoe je vraag zo snel en correct mogelijk te beantwoorden.

Aansprakelijkheid

Onze producten worden verkocht voor particulier gebruik, niet voor wederverkoop. We kunnen niet verantwoordelijk worden geacht voor het gebruik van onze producten. Indien je producten gebruikt voor je gezondheid, raadpleeg dan eerst een arts. De informatie op onze site is enkel ter informatie en is niet bedoeld als advies of als gebruikshandleiding.

Wij besteden veel zorg aan de creatie van deze website, maar dat garandeert niet dat de informatie actueel, correct en compleet is. Wij behouden ons het recht om, zonder voorafgaande verwittiging, op gelijk welk tijdstip informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade te wijten aan een rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de site.

Deze website is bedoeld als informatiebron. Het is met de grootste zorgvuldigheid en naar beste vermogen samengesteld uit diverse betrouwbare en wetenschappelijke bronnen. De informatie op deze website vervangt niet het consulteren van een arts of therapeut, zijn diagnose of medische behandeling. Met medische klachten win je best het advies in van een arts of therapeut. Stop niet met de inname van geneesmiddelen gebaseerd op de informatie van deze website zonder het advies van je arts. Pachandelle kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gelijk welke schade die zou voortvloeien door beslissingen gebaseerd op informatie van deze website of van een van hun medewerkers.

Wij verbinden ons ertoe om de garanties zoals vermeld op onze website zo goed als mogelijk na te leven. Er kan geen resultaatsverbintenis worden gekoppeld aan deze garanties. In geen geval kunnen de garanties aanleiding geven tot het toekennen van een schadevergoeding.

 

Pachandelle

Pachandelle biedt kwaliteitsvolle behandelingen met huidverbeterende producten aan. Je even laten wegdromen en de sleur van de dag vergeten is waar Pachandelle naar streeft.

OPENINGSTIJDEN

Maandag-Vrijdag

Zaterdag

Zondag
9:00 - 20:00


Op afspraak

Gesloten

OP DE HOOGTE BLIJVEN?

© 2020 Pachandelle. Alle rechten voorbehouden.
Made with ❤ by Ident-IT
cart
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram