1. Algemeen
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling, aanbieding en transactie tussen mevrouw Pascale De Ridder, natuurlijke persoon handel drijvend onder de naam “Pachandelle”, met maatschappelijke zetel te 9080 Lochristi, Oudstrijderslaan 12, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen in het Rechtspersonenregister van Gent, afdeling Gent, onder het nummer 0645.822.931 (hierna: “Pachandelle”) en de klant, tenzij er door de partijen op een uitdrukkelijke en schriftelijke manier is afgeweken van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van de e-commerce website https://pachandelle.be/.Deze tekst legt juridisch vast wat de rechten en plichten zijn van Pachandelle en van de gebruiker en klant van Pachandelle. Hoewel we steeds ons uiterste best doen om al onze klanten tevreden te houden, is het nodig om de voorwaarden in deze vorm te publiceren. Twijfel je over je rechten of plichten? Heb je een vraag over je bestelling of levering of behandeling? Heb je vragen of opmerkingen bij deze tekst? Neem dan zeker contact op met Pachandelle. Wij gaan er van uit dat in onderling overleg alles besproken én opgelost kan wordenPachandelle is telefonisch bereikbaar op het nummer + 32 486 47 90 26 of via het emailadres info@pachandelle.be

  Hygiëne: Bij Pachandelle gaan wij zorgvuldig om met de hygiëne en veiligheid. Er wordt van de klant verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels. Wanneer dit niet gebeurt behoudt Pachandelle het recht om klanten te weigeren waarvan de persoonlijke hygiëne de wensen overlaat.
  Ik geef geen behandeling bij: Koorts, koortslip, griep, verkoudheid, besmettelijke huidziekten, zwangerschap (indien apparatuur moet gebruikt worden). Zie ook website https://pachandelle.be/

 2. Verplichtingen van het schoonheidssalon
  1. 1. Pachandelle staat ervoor in dat de behandelingen die worden uitgevoerd voldoen aan de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap. Hierbij wordt gebruik gemaakt van degelijke materialen en producten.
  2. 2. Pachandelle zal de klant op de hoogte stellen van de aard en de omvang van de behandeling, de te verwachte resultaten en eventuele risico’s van de behandeling.
  3. 3. Pachandelle zal de klant zoveel als redelijkerwijs mogelijk is informeren over de financiële gevolgen van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
  4. 4. Pachandelle zal aan de klant vragen om de juiste informatie te verstrekken die nodig is om de behandeling naar behoren uit te kunnen voeren.
  5. 5. Pachandelle voert geen behandelingen uit die buiten haar beroepscompetenties vallen.
 3. Verplichtingen van de klant
  1. 1. De klant voorziet het schoonheidssalon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
  2. 2. De klant dient vooraf aan het sluiten van de overeenkomst Pachandelle op de hoogte te brengen van eventuele specifieke wensen.
 4. Persoonsgegevens & Privacy
  1. 1. Pachandelle hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. De verzameling en verwerking van persoonsgegevens gebeurt steeds in overeenstemming met de voorwaarden zoals bepaald in de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna de “Privacywet”). De Privacywet is toegankelijk via de website www.privacycommission.be. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Pachandelle.
  2. 2. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken en desgevallend versturen van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.
  3. 3. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld aan derde partijen, dit laatste behoudens de gevallen waar nodig voor de uitvoering van dit wedstrijdreglement, zoals de beperkte doorgifte noodzakelijk voor de prijsuitdeling bij wedstrijdwinst.
  4. 4. De klant beschikt, conform de Privacywet, te allen tijde over het kosteloze recht op toegang tot de verwerkte persoonsgegevens, op correctie ervan en op verzet tegen verdere verwerking van zijn persoonsgegevens in het kader van direct marketing. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Pachandelle, per post (Oudstrijderslaan 12 te 9080 Lochristi of per e-mail (info@pachandelle.be), gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
  5. 5. Pachandelle verbindt er zich toe om onverwijld en uiterlijk binnen één (1) maand vanaf het verzoek gevolg daaraan te geven
 5. Geheimhouding: Pachandelle is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
 6. Aansprakelijkheid: Pachandelle is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Pachandelle is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden en/of vrijetijdsbesteding, zoals voorgeschreven in artikel 3 van deze algemene voorwaarden. Pachandelle is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de praktijk, behoudens in geval van bedrog of opzet in hoofde van Pachandelle. Daarenboven is Pachandelle, behoudens in geval van bedrog of opzettelijke fout, niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten of vordering van derden.De aansprakelijkheid van Pachandelle is sowieso beperkt tot het nettobedrag van de facturatie voor het bedoelde werk.
 7. Prijzen en betaling
  1. 1. Pachandelle vermeldt de prijzen van alle behandelingen en producten zichtbaar op de website en in het salon.
  2. 2. De vermelde prijzen zijn inclusief btw en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.
  3. 3. Aanbiedingen zijn geldig gedurende de vermelde looptijd en/of voor zolang de voorraad strekt.
  4. 4. De klant dient direct na de behandeling de betaling van de behandeling en de aankoop van eventuele producten contant te voldoen. Onder contante betaling valt ook het bijschrijven van het verschuldigde bedrag op de rekening van Pachandelle op het tijdstip van de aankoop via een erkende vorm van elektronisch betalen.
  5. 5. De producten en prijzen zijn geldig zolang zij vermeld staan op de website, steeds onder voorbehoud van einde voorraad en van onvrijwillige fouten in de titel, omschrijving, prijs en hoeveelheid van het product. Wijzigingen in vorm of uitvoering van een artikel zijn mogelijk, maar verminderen de waarde en de kwaliteit van het artikel niet. Pachandelle kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (typ)fouten die in onze aanbiedingen of op onze website voorkomen.
  6. 6. Pachandelle behoudt zich het recht voor om de overeengekomen prijs te verhogen indien, na de bestelling, één of meer kostprijsfacturen (met inbegrip van doch niet uitsluitend de prijzen van grondstoffen, energie en loonkosten) een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden.
  7. 7. De producten blijven eigendom van Pachandelle tot we de volledig koopsom definitief ontvangen hebben. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Pachandelle te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.
  8. 8. Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Pachandelle beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
  9. 9. Onverminderd het voorgaande behoudt Pachandelle zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.
 8. Cadeaubonnen/Verwenbonnen: Cadeaubonnen hebben een beperkte geldigheidsdatum en zijn niet in geld terugbetaalbaar en niet cumuleerbaar met andere acties en promoties. De geldigheidsdatum staat steeds op de bon vermeld.Op de dag van de behandeling dient u uiteraard de bon mee te brengen. Vergeet U deze echter dan zal het normale tarief in rekening gebracht worden. Indien U de cadeaubon op een later tijdstip (binnen 1 week) binnenbrengt, dan krijgt U het betaalde bedrag terug. Verloren cadeaubonnen kunnen niet worden vergoed.Bij het niet opdagen voor een behandeling met een cadeaubon wordt de bon geannuleerd.

  Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contant geld. De cadeaubon is persoonlijk en kan niet doorgegeven worden aan derden.

 9. Annuleringsvoorwaarden: Afspraken annuleren of verplaatsen kan enkel telefonisch +32 486 47 90 26 ten laatste 48 u. voor de afspraak. Houdt u er a.u.b. rekening mee dat als u een afspraak hebt op maandag en u wilt deze annuleren, u dit uiterlijk voor zaterdag dient te melden. Bij het niet tijdig verzetten, annuleren of verplaatsen van een afspraak zal vanaf heden het volgende worden aangerekend.
  • Langer dan 48 u. op voorhand: voorziene prestaties worden niet aangerekend
  • Tot 24 u. op voorhand: 10 € zal aangerekend worden
  • Minder dan 24 u. op voorhand: de helft van de voorziene prestaties zal aangerekend worden (*)
  • Niet aanwezig zijn op de voorziene afspraak of uw afspraak vergeten: de voorziene prestaties worden volledig aangerekend (*)

  (*) Deze factuur wordt opgezonden naar uw thuisadres vermeerderd met portkosten en administratiekosten. Deze factuur dient betaald te worden binnen de 7 werkdagen. Wij treffen deze regeling uit respect van andere klanten die wel een afspraak willen en zo niet konden geholpen worden.

  Te laat komen: Indien de klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in het salon komt, mag Pachandelle de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

  Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in het salon aankomen kan Pachandelle de afspraak annuleren en het afgesproken honorarium berekenen. Pachandelle moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de klant melden.

 10. Garantievoorwaarden
  1. 1. Pachandelle biedt de klant 7 dagen garantie op de behandeling.
  2. 2. Deze garantie geldt niet, wanneer:
   • * De klant andere producten heeft gebruikt, dan die door Pachandelle zijn aanbevolen.
   • * De klant de adviezen over de nazorg van de behandeling niet heeft opgevolgd.
   • * De klant de producten niet volgens het advies van het schoonheidssalon heeft gebruikt.
   • * De klant de aanbevolen producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt
   • * De klant het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
 11. Klachtenafhandeling: Ik doe er alles aan om een goede kwaliteit, diensten en producten aan te bieden. 1. Heeft de klant een klacht over de behandeling, dan dient deze zo spoedig mogelijk, maar minimaal binnen 5 werkdagen na ontdekking, schriftelijk per e-mail en via de telefoon gemeld te worden aan Pachandelle. 2. Pachandelle moet binnen 5 werkdagen een passend antwoord geven op de klacht. Samen zoeken we dan naar een oplossing3. Indien de klacht gegrond is, dan zal Pachandelle de behandeling opnieuw uitvoeren, zoals men overeengekomen is. Is dit volgens de klant zinloos, dan dient de klant dit schriftelijk kenbaar te maken.

  4. Komen het schoonheidssalon Pachandelle en de klant niet tot overeenstemming, dan kan de klant de klacht voorleggen aan de bevoegde rechtbank of een mediator.

  5. Indien u tevreden bent van Pachandelle dan horen wij dat ook graag en vertel het aan anderen! Dit is een extra motivatie.

 12. Beschadiging & diefstal: 1. Wanneer de klant meubilair, apparatuur of producten in het schoonheidssalon beschadigt, dan heeft Pachandelle het recht om een schadevergoeding van de klant te eisen. 2. Diefstal wordt door Pachandelle altijd direct bij de politie gemeld. 3. Er geldt een volledig rookverbod in de praktijk en de omringende ruimtes
 13. Behoorlijk gedrag: De klant dient zich in het schoonheidssalon te gedragen volgens de algemeen aanvaardbare normen. Wanneer de klant ook na meerdere waarschuwingen ongehoord bedrag blijft vertonen, heeft Pachandelle het recht om de klant zonder opgaaf van reden de toegang tot het schoonheidssalon te weigeren. De lichaamsbehandelingen zijn strikt van niet-erotische aard. Op eventuele directe of indirecte verzoeken wordt dan ook niet ingegaan en wordt u de toegang tot de salon ontzegt.
 14. Aantasting geldigheid - niet-verzaking: Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.Het nalaten op gelijk welk moment door Pachandelle om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.
 15. Bewijs: De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.
 16. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken: Op elke overeenkomst tussen Pachandelle en de klant is het Belgische recht van toepassing. In het geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is telkens de Nederlandse tekst bepalend. De versie die van toepassing is, is steeds de laatst gedeponeerde versie of de versie die van kracht was tijdens het tot stand komen van de overeenkomst. De rechtbanken van het arrondissement van de woonplaats van de klant zijn territoriaal bevoegd, behalve in het geval de klant geen consument is overeenkomst het Wetboek Economisch Recht, in welk geval de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd zullen zijn.
 17. Wedstrijden: Bij elke wedstijd uitgeschreven door Pachandelle zijn de prijzen nooit omruilbaar of cumuleerbaar met andere aanbiedingen en/of promoties nog omruilen in cash geld. De prijzen dienen binnen de vooropgestelde termijn van drie maand na datum bekendmaking van de winnaars te worden opgenomen.
 18. Tot slot: De verkoop waarop de huidige verkoopsvoorwaarden betrekking hebben, is onderworpen aan het Belgisch recht. Je verklaart de huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen en goedgekeurd vóór je een bestelling plaatst. Het plaatsen van je bestelling en het gebruik van deze website houdt dus de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden in.Pachandelle, BE 0645 822 931
  Heb je toch nog vragen, suggesties of opmerkingen i.v.m. deze website en de voorwaarden, contacteer ons dan gerust.
  Pachandelle - Oudstrijderslaan 12 – 9080 Lochristi
  Uw schoonheidsspecialiste : Pascale De Ridder – gsm + 32 486 47 90 26
  info@pachandelle.be https://pachandelle.be

Pachandelle

Pachandelle biedt kwaliteitsvolle behandelingen met huidverbeterende producten aan. Je even laten wegdromen en de sleur van de dag vergeten is waar Pachandelle naar streeft.

OPENINGSTIJDEN

Maandag-Vrijdag

Zaterdag

Zondag
9:00 - 20:00


Op afspraak

Gesloten

OP DE HOOGTE BLIJVEN?

© 2020 Pachandelle. Alle rechten voorbehouden.
Made with ❤ by Ident-IT
cart
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram